สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 1
บันทึกประจำวัน
วันที่ 29 ตุลาคม 2552
คณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หน่วยโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี ในวันนี้นักศึกษาทุกคน
มารายงานตัวกับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี ประจำภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2552
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552
วันนี้เป็นวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม มีการตัดสินกระทงของนักเรียนและนำกระทงของนักเรียนประร่วมประกวดของทางโรงเรียนในวันลอยกระทง
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2552
วันนี้ไปทำพิธีรับธรรมมะ กับเพื่อน ๆ ทำบุญและฟังธรรมตั้งแต่เช้าจนถึงเวลาเย็นตั้งแต่เวลา 8.00 - 18.00
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2552
วันนี้ไปทำพิธีรับธรรมมะ กับเพื่อน ๆ ทำบุญและฟังธรรมตั้งแต่เช้าจนถึงเวลาเย็นตั้งแต่เวลา 8.00 - 18.00 เหมือนกับวันเสาร์

สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 2
บันทึกประจำวัน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 10พฤศจิกายน 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน จดบันทึกการเล่านิทานให้เด็กฟัง เล่านิทาตอนเย็น และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2552
ทำความสะอาดหอพัก ทำภารกิจส่วนตัว และทำงานเพื่อเตรียมการสอนในสัปดาห์ต่อไป
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2552
ทำความสะอาดหอพัก ทำภารกิจส่วนตัว และทำงานเพื่อเตรียมการสอนในสัปดาห์ต่อไป


สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 3
บันทึกประจำวัน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม เล่านิทานตอนเย็น และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม จัดมุมของเล่นในห้องเรียน ดูแลเด็กไปเล่นเครื่องเล่นสนาม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 19พฤศจิกายน 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน


วันที่20 พฤศจิกายน 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2552
กลับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อบรมสมนาครั้งที่ 1 และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในแต่ละหน่วยโรงเรียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2552
ทำความสะอาดหอพัก ทำภารกิจส่วนตัว และทำงานเพื่อเตรียมการสอนในสัปดาห์ต่อไป

สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 4
บันทึกประจำวัน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน ตรวจการบ้านของเด็กทุกวัน และแจกการบ้านเด็ก เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน ตรวจการบ้านของเด็กทุกวัน และแจกการบ้านเด็ก เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 25พฤศจิกายน 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน ตรวจการบ้านของเด็กทุกวัน และแจกการบ้านเด็ก เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน ตรวจการบ้านของเด็กทุกวัน และแจกการบ้านเด็ก เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน ตรวจการบ้านของเด็กทุกวัน และแจกการบ้านเด็ก เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552
ทำความสะอาดหอพัก ทำภารกิจส่วนตัว เตรียมจัดทำสื่อการเรียนการสอนในสัปดาห์ต่อไป
วันที่ 29พฤศจิกายน 2552
ทำความสะอาดหอพัก ทำภารกิจส่วนตัว เตรียมจัดทำสื่อการเรียนการสอนในสัปดาห์ต่อไป ไปทำความสะอาดห้องเรียนเตรียมไว้

สัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 5
บันทึกประจำวัน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนที่รับรับชอบกับเด็ก ดูเด็กเวลาเข้าแถวทำกิกรรมในตอนเช้า เมื่อเข้าห้องเรียน มีการซ้อมเต้นการแสดงให้กับเด็กในวันลูกเสือ ที่ทางโรงเรียนจะจัดขึ้นในวันที่ 29 ธันวาคม 2552 ร่วมกัน ทั้ง 2 ห้องในชั้นอนุบาล 2 เมื่อทำการซ้อมการแสดงจบให้เด็ก ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ และพาไปเล่นเครื่องเล่นสนาม และพาไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน ในขณะที่เด็กนอน เตรียมตรวจการบ้าน เพื่อแจกกลับบ้าน บันทึกสุดงาน เล่านิทานตอนเย็น และส่งเด็กกลับบ้านเมื่อเวลาเลิกเรียน
วันที่ 1 ธันวาคม 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนที่รับรับชอบกับเด็ก ดูเด็กเวลาเข้าแถวทำกิกรรมในตอนเช้า เมื่อเข้าห้องเรียน มีการซ้อมเต้นการแสดงให้กับเด็กในวันลูกเสือ ที่ทางโรงเรียนจะจัดขึ้นในวันที่ 29 ธันวาคม 2552 ร่วมกัน ทั้ง 2 ห้องในชั้นอนุบาล 2 เมื่อทำการซ้อมการแสดงจบให้เด็ก ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ และพาไปเล่นเครื่องเล่นสนาม และพาไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน ในขณะที่เด็กนอน เตรียมตรวจการบ้าน เพื่อแจกกลับบ้าน บันทึกสุดงาน เล่านิทานตอนเย็น และส่งเด็กกลับบ้านเมื่อเวลาเลิกเรียน
วันที่ 2 ธันวาคม 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนที่รับรับชอบกับเด็ก ดูเด็กเวลาเข้าแถวทำกิกรรมในตอนเช้า เมื่อเข้าห้องเรียน มีการซ้อมเต้นการแสดงให้กับเด็กในวันลูกเสือร่วมกัน ทั้ง 2 ห้องในชั้นอนุบาล 2 และมีการวัดตัวเด็กทุกคนเพื่อการเตรียมหาชุดการแสดง เมื่อทำการซ้อมการแสดงจบให้เด็ก ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ และพาไปเล่นเครื่องเล่นสนาม และพาไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน ในขณะที่เด็กนอน เตรียมตรวจการบ้าน เพื่อแจกกลับบ้าน บันทึกสุดงาน เล่านิทานตอนเย็น และส่งเด็กกลับบ้านเมื่อเวลาเลิกเรียนวันที่ 3 ธันวาคม 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนที่รับรับชอบกับเด็ก ดูเด็กเวลาเข้าแถวทำกิกรรมในตอนเช้า เมื่อเข้าห้องเรียน มีการซ้อมเต้นการแสดงให้กับเด็กในวันลูกเสือ ที่ทางโรงเรียนจะจัดขึ้นในวันที่ 29 ธันวาคม 2552 ร่วมกัน ทั้ง 2 ห้องในชั้นอนุบาล 2 เมื่อทำการซ้อมการแสดงจบให้เด็ก ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ และพาไปเล่นเครื่องเล่นสนาม และพาไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน ในขณะที่เด็กนอน เตรียมตรวจการบ้าน เพื่อแจกกลับบ้าน บันทึกสุดงาน เล่านิทานตอนเย็น และส่งเด็กกลับบ้านเมื่อเวลาเลิกเรียน
วันที่ 4 ธันวาคม 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนที่รับรับชอบกับเด็ก ดูเด็กเวลาเข้าแถวทำกิกรรมในตอนเช้า วันนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และมีการทำพิธี ช่วยครูดูแลเด็กในการร่วมพิธีในวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม 2552
วันนี้ได้กลับมาอยู่บ้าน ได้มาช่วยแม่เลี้ยงหลาน ช่วยทำงานในบ้าน สอนการบ้านให้กับหลานและอ่านหนังสือ
วันที่ 6 ธันวาคม 2552
วันนี้ได้กลับมาอยู่บ้าน ได้มาช่วยแม่เลี้ยงหลาน ช่วยทำงานในบ้าน สอนและดูหลานอ่านหนังสือ

สัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 6
บันทึกประจำวัน
วันที่ 7 ธันวาคม 2552
วันนี้ได้กลับมาอยู่บ้าน ได้มาช่วยแม่เลี้ยงหลาน ช่วยทำงานในบ้านสอนและดูหลานอ่านหนังสือ
วันที่ 8 ธันวาคม 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนที่รับรับชอบกับเด็ก ดูเด็กเวลาเข้าแถวทำกิกรรมในตอนเช้า เมื่อเข้าห้องเรียน มีการซ้อมเต้นการแสดงให้กับเด็กในวันลูกเสือร่วมกัน ทั้ง 2 ห้องในชั้นอนุบาล 2 และมีการวัดตัวเด็กทุกคนเพื่อการเตรียมหาชุดการแสดง เมื่อทำการซ้อมการแสดงจบให้เด็ก ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ และพาไปเล่นเครื่องเล่นสนาม และพาไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน ในขณะที่เด็กนอน เตรียมตรวจการบ้าน เพื่อแจกกลับบ้าน บันทึกสุดงาน เล่านิทานตอนเย็น และส่งเด็กกลับบ้านเมื่อเวลาเลิกเรียน
วันที่ 9 ธันวาคม 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนที่รับรับชอบกับเด็ก ดูเด็กเวลาเข้าแถวทำกิกรรมในตอนเช้า เมื่อเข้าห้องเรียน มีการซ้อมเต้นการแสดงให้กับเด็กในวันลูกเสือร่วมกัน ทั้ง 2 ห้องในชั้นอนุบาล 2 เมื่อทำการซ้อมการแสดงจบให้เด็ก ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ และพาไปเล่นเครื่องเล่นสนาม และพาไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน ในขณะที่เด็กนอน เตรียมตรวจการบ้าน เพื่อแจกกลับบ้าน บันทึกสุดงาน เล่านิทานตอนเย็น และส่งเด็กกลับบ้านเมื่อเวลาเลิกเรียน
วันที่ 10 ธันวาคม 2552
วันนี้เป็นวันหยุดพิเศษ ทำความสาดหอพัก และจัดเตรียมทำสื่อการสอนไว้
วันที่ 11 ธันวาคม 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนที่รับรับชอบกับเด็ก ดูเด็กเวลาเข้าแถวทำกิกรรมในตอนเช้า เมื่อเข้าห้องเรียน มีการซ้อมเต้นการแสดงให้กับเด็กในวันลูกเสือร่วมกัน ทั้ง 2 ห้องในชั้นอนุบาล 2 เมื่อทำการซ้อมการแสดงจบให้เด็ก ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ และพาไปเล่นเครื่องเล่นสนาม และพาไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน ในขณะที่เด็กนอน เตรียมตรวจการบ้าน เพื่อแจกกลับบ้าน บันทึกสุดงาน เล่านิทานตอนเย็น และส่งเด็กกลับบ้านเมื่อเวลาเลิกเรียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2552
วันนี้เดินทางไปกรุงเทพ เพราะวันนี้ไปร่วมแสดงความยินดีในวันรับปริญญาของเพื่อน และช่วงเย็นเดินทางกลับบ้าน
วันที่ 13 ธันวาคม 2552
วันนี้อยู่หอพัก และทำความสะอาดหอพัก และเตรียมงานเตรียมสื่อต่าง ๆ และช่วงเย็นไปทำความสะอาดห้องเรียน

สัปดาห์ที่ 7

สัปดาห์ที่ 7
บันทึกประจำวัน
วันที่ 14 ธันวาคม 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนที่รับรับชอบกับเด็ก ดูเด็กเวลาเข้าแถวทำกิกรรมในตอนเช้า เมื่อเข้าห้องเรียน มีการซ้อมเต้นการแสดงให้กับเด็กในวันลูกเสือร่วมกัน ทั้ง 2 ห้องในชั้นอนุบาล เมื่อทำการซ้อมการแสดงจบให้เด็ก ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ และพาไปเล่นเครื่องเล่นสนาม และพาไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน ในขณะที่เด็กนอน เตรียมตรวจการบ้าน เพื่อแจกกลับบ้าน บันทึกสุดงาน เล่านิทานตอนเย็น และส่งเด็กกลับบ้านเมื่อเวลาเลิกเรียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนที่รับรับชอบกับเด็ก ดูเด็กเวลาเข้าแถวทำกิกรรมในตอนเช้า เมื่อเข้าห้องเรียน มีการซ้อมเต้นการแสดงให้กับเด็กในวันลูกเสือร่วมกัน ทั้ง 2 ห้องในชั้นอนุบาล 2 เมื่อทำการซ้อมการแสดงจบให้เด็ก ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ และพาไปเล่นเครื่องเล่นสนาม และพาไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน ในขณะที่เด็กนอน เตรียมตรวจการบ้าน เพื่อแจกกลับบ้าน บันทึกสุดงาน เล่านิทานตอนเย็น และส่งเด็กกลับบ้านเมื่อเวลาเลิกเรียน
วันที่ 16 ธันวาคม 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนที่รับรับชอบกับเด็ก ดูเด็กเวลาเข้าแถวทำกิกรรมในตอนเช้า เมื่อเข้าห้องเรียน มีการซ้อมเต้นการแสดงให้กับเด็กในวันลูกเสือร่วมกัน ทั้ง 2 ห้องในชั้นอนุบาล 2 เมื่อทำการซ้อมการแสดงจบให้เด็ก ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ และพาไปเล่นเครื่องเล่นสนาม และพาไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน ในขณะที่เด็กนอน เตรียมตรวจการบ้าน เพื่อแจกกลับบ้าน บันทึกสุดงาน เล่านิทานตอนเย็น และส่งเด็กกลับบ้านเมื่อเวลาเลิกเรียน
วันที่ 17 ธันวาคม 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนที่รับรับชอบกับเด็ก ดูเด็กเวลาเข้าแถวทำกิกรรมในตอนเช้า เมื่อเข้าห้องเรียน มีการซ้อมเต้นการแสดงให้กับเด็กในวันลูกเสือร่วมกัน ทั้ง 2 ห้องในชั้นอนุบาล 2 เมื่อทำการซ้อมการแสดงจบให้เด็ก ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ และพาไปเล่นเครื่องเล่นสนาม และพาไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน ในขณะที่เด็กนอน เตรียมตรวจการบ้าน เพื่อแจกกลับบ้าน บันทึกสุดงาน เล่านิทานตอนเย็น และส่งเด็กกลับบ้านเมื่อเวลาเลิกเรียน
วันที่ 18 ธันวาคม 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนที่รับรับชอบกับเด็ก ดูเด็กเวลาเข้าแถวทำกิกรรมในตอนเช้า เมื่อเข้าห้องเรียน มีการซ้อมเต้นการแสดงให้กับเด็กในวันลูกเสือร่วมกัน ทั้ง 2 ห้องในชั้นอนุบาล 2 เมื่อทำการซ้อมการแสดงจบให้เด็ก ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ และพาไปเล่นเครื่องเล่นสนาม และพาไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน ในขณะที่เด็กนอน เตรียมตรวจการบ้าน เพื่อแจกกลับบ้าน บันทึกสุดงาน เล่านิทานตอนเย็น และส่งเด็กกลับบ้านเมื่อเวลาเลิกเรียน
วันที่ 19 ธันวาคม 2552
วันนี้เดนทางไปมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อไปสัมมนาเป็นครั้งที่ 2 แรกเปลี่ยนประสบการณ์ การฝึกประสบการณ์กับเพื่อน ๆ และน้อง
วันที่ 20 ธันวาคม 2552
ทำความสะอาดหอพัก ทำสื่อการสอนเตรียม และไปจัดห้องเรียนทำความสะอาดห้องเรียน

สัปดาห์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 8
บันทึกประจำวัน
วันที่ 21 ธันวาคม 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนที่รับรับชอบกับเด็ก ดูเด็กเวลาเข้าแถวทำกิกรรมในตอนเช้า เมื่อเข้าห้องเรียน มีการซ้อมเต้นการแสดงให้กับเด็กในวันลูกเสือร่วมกัน ทั้ง 2 ห้องในชั้นอนุบาล 2 เมื่อทำการซ้อมการแสดงจบให้เด็ก ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ และพาไปเล่นเครื่องเล่นสนาม และพาไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน ในขณะที่เด็กนอน เตรียมตรวจการบ้าน เพื่อแจกกลับบ้าน บันทึกสุดงาน เล่านิทานตอนเย็น และส่งเด็กกลับบ้านเมื่อเวลาเลิกเรียน
วันที่ 22 ธันวาคม 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนที่รับรับชอบกับเด็ก ดูเด็กเวลาเข้าแถวทำกิกรรมในตอนเช้า เมื่อเข้าห้องเรียน มีการซ้อมเต้นการแสดงให้กับเด็กในวันลูกเสือร่วมกัน ทั้ง 2 ห้องในชั้นอนุบาล 2 และพาเด็กไปดูการซ้อมการแสดงของพี่ที่เข้าค่ายลูกเสือ เมื่อทำการซ้อมการแสดงจบให้เด็ก ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ และพาไปเล่นเครื่องเล่นสนาม และพาไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน ในขณะที่เด็กนอน เตรียมตรวจการบ้าน เพื่อแจกกลับบ้าน บันทึกสุดงาน เล่านิทานตอนเย็น และส่งเด็กกลับบ้านเมื่อเวลาเลิกเรียน
วันที่ 23 ธันวาคม 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนที่รับรับชอบกับเด็ก ดูเด็กเวลาเข้าแถวทำกิกรรมในตอนเช้า เมื่อเข้าห้องเรียน มีการซ้อมเต้นการแสดงให้กับเด็กในวันลูกเสือร่วมกัน ทั้ง 2 ห้องในชั้นอนุบาล 2 เมื่อทำการซ้อมการแสดงจบให้เด็ก ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ และพาไปเล่นเครื่องเล่นสนาม และพาไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน ในขณะที่เด็กนอน เตรียมตรวจการบ้าน เพื่อแจกกลับบ้าน บันทึกสุดงาน เล่านิทานตอนเย็น และส่งเด็กกลับบ้านเมื่อเวลาเลิกเรียน
วันที่ 24 ธันวาคม 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนที่รับรับชอบกับเด็ก ดูเด็กเวลาเข้าแถวทำกิกรรมในตอนเช้า เมื่อเข้าห้องเรียน มีการซ้อมเต้นการแสดงให้กับเด็กในวันลูกเสือร่วมกัน ทั้ง 2 ห้องในชั้นอนุบาล 2 และพาเด็กไปดูการซ้อมการแสดงของพี่ที่เข้าค่ายลูกเสือ เมื่อทำการซ้อมการแสดงจบให้เด็ก ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ และพาไปเล่นเครื่องเล่นสนาม และพาไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน ในขณะที่เด็กนอน เตรียมตรวจการบ้าน เพื่อแจกกลับบ้าน บันทึกสุดงาน เล่านิทานตอนเย็น และส่งเด็กกลับบ้านเมื่อเวลาเลิกเรียน
วันที่ 25 ธันวาคม 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนที่รับรับชอบกับเด็ก ดูเด็กเวลาเข้าแถวทำกิกรรมในตอนเช้า เมื่อเข้าห้องเรียน มีการซ้อมเต้นการแสดงให้กับเด็กในวันลูกเสือร่วมกัน ทั้ง 2 ห้องในชั้นอนุบาล 2 เมื่อทำการซ้อมการแสดงจบให้เด็ก ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ และพาไปเล่นเครื่องเล่นสนาม และพาไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน ในขณะที่เด็กนอน เตรียมตรวจการบ้าน เพื่อแจกกลับบ้าน บันทึกสุดงาน เล่านิทานตอนเย็น และส่งเด็กกลับบ้านเมื่อเวลาเลิกเรียน
วันที่ 26 ธันวาคม 2552
ทำความสะอาดหอพัก ทำภารกิจส่วนตัว และทำงานเพื่อเตรียมการสอนในสัปดาห์ต่อไป
วันที่ 27 ธันวาคม 2552
ทำความสะอาดหอพัก ทำภารกิจส่วนตัว และทำงานเพื่อเตรียมการสอนในสัปดาห์ต่อไป

สัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์ที่ 9
บันทึกประจำวัน
วันที่ 28 ธันวาคม 2552
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนที่รับรับชอบกับเด็ก ดูเด็กเวลาเข้าแถวทำกิกรรมในตอนเช้า เมื่อเข้าห้องเรียน มีการซ้อมเต้นการแสดงให้กับเด็กในวันลูกเสือร่วมกัน ทั้ง 2 ห้องในชั้นอนุบาล 2 เมื่อทำการซ้อมการแสดงจบให้เด็ก ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ และพาไปเล่นเครื่องเล่นสนาม และพาไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน ในขณะที่เด็กนอน เตรียมตรวจการบ้าน เพื่อแจกกลับบ้าน บันทึกสุดงาน เล่านิทานตอนเย็น และส่งเด็กกลับบ้านเมื่อเวลาเลิกเรียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2552
วันนี้เป็นวันเข้าค่ายลูกเสือจริง ได้รับมอบหมายให้อยู่ประจำจุดตรวจการเดินทางไกล เพื่อดูความเรียบร้อยในการเดินทางของลูกเสือ เนตรนารี และ ได้รับมอบหมายงานให้อยู่ประจำฐานการผจญภัยในฐาน “ปีนเชือกแนวดิ่ง” ร่วมร้องเพลงนันทนาการ ช่วยจัดกิจกรรมเตรียมตอนกลางคืน ในเวลากลางคืนมรการจัดการแสดงของนักเรียนทุกชั้นปี ช่วยจัดเด็ก เก็บพวงมาลัย และช่วยดูของรางวัล
วันที่ 30 ธันวาคม 2552
มีการสรุปเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี การเดินทางไกล และได้ช่วยดูแลเก็บจัดของเมื่อเลิกงาน และช่วงเย็นเดินทางกลับบ้าน
วันที่ 31 ธันวาคม 2552
อยู่บ้านช่วยทำความสะอาดบ้าน เล่นกับหลาน ทำอาหารทานในครอบครัว ได้อยู่ร่วมกับครอบครัวพร้อมกัน ได้พูดคุยกับคนในครอบครัว
วันที่ 1 มกราคม 2553
อยู่บ้านช่วยทำความสะอาดบ้าน ซักผ้า กวาดบ้าน ถูบ้าน เล่นกับหลาน ทำอาหารทานในครอบครัว ได้อยู่ร่วมกับครอบครัวพร้อมกัน ได้พูดคุยกับคนในครอบครัววันที่ 2 มกราคม 2553
อยู่บ้านช่วยทำความสะอาดบ้าน กวาดบ้าน ถูบ้าน เล่นกับหลาน ทำอาหารทานในครอบครัว ได้อยู่ร่วมกับครอบครัวพร้อมกัน ได้พูดคุยกับคนในครอบครัว และในช่วงเย็นมีการไปร่วมกิจกรรมวันปีใหม่ในหมู่บ้านกับครอบครัว
วันที่ 3 มกราคม 2553
อยู่บ้านช่วยทำความสะอาดบ้าน ซักผ้า กวาดบ้าน ถูบ้าน เล่นกับหลาน ทำอาหารทานในครอบครัว ได้อยู่ร่วมกับครอบครัวพร้อมกัน ในตอนเช้า ช่วงบ่ายเดินทางกลับหอพัก และช่วงเย็นทำความสะอาดห้องเรียน

สัปดาห์ที่ 10

สัปดาห์ที่ 10
บันทึกประจำวัน
วันที่ 4 มกราคม 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 5 มกราคม 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 6 มกราคม 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า ตรวจเล็บ และตัดเล็บให้เด็ก จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน

วันที่ 7 มกราคม 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน บันทึกสุขภาพเด็ก เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 8 มกราคม 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า วันนี้โรงเรียนจัดงานวันเด็กได้รับมอบหมายให้ช่วยคุมเด็กชั้นอนุบาลและอยู่ช่วยดูฐานเล่นเกมเก้าอี้ดนตรี และพาเด็กไปรอจับฉลากของขวัญวันเด็ก ช่วยดูแลเด็ก ส่งเด็กกลับบ้าน
วันที่ 9 มกราคม 2553
ทำความสะอาดหอพัก ทำภารกิจส่วนตัว และทำงานเพื่อเตรียมการสอนในสัปดาห์ต่อไป
วันที่ 10 มกราคม 2553
ทำความสะอาดหอพัก ทำภารกิจส่วนตัว และทำงานเพื่อเตรียมการสอนในสัปดาห์ต่อไป

สัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์ที่ 11
บันทึกประจำวัน
วันที่ 11 มกราคม 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 12 มกราคม 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 13 มกราคม 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 14 มกราคม 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน

วันที่ 15 มกราคม 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 16 มกราคม 2553
อยู่บ้าน กับครอบครัว ทำงานที่บ้าน และดูหลาน สอนหลานทำการบ้าน อ่านหนังสือ
วันที่ 17 มกราคม 2553
ทำงานบ้านในช่วงเช้า และช่วงบ่ายเดินทางกลับหอพัก

สัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์ที่ 12
บันทึกประจำวัน
วันที่ 18 มกราคม 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า ตรวจเล็บ และตัดเล็บให้เด็ก จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 19 มกราคม 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 20 มกราคม 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 21 มกราคม 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 22 มกราคม 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 23มกราคม 2553
วันนี้ไปมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ไปสัมมนาเป็นครั้งที่ 3 และมีการพูดคุยกันกับเพื่อนๆ ที่ตามหน่วยโรงเรียนต่าง ๆ และเดินทางกลับบ้านต่อ
วันที่ 24 มกราคม 2553
อยู่บ้าน ทำงานบ้าน และ ช่วงบ่ายเดินทางกลับหอพัก เมื่อถึงหอพักได้พักผ่อน ช่วงเย็นไปเก็บจัดทำความสะอาดห้องเรียน

สัปดาห์ที่ 13

สัปดาห์ที่ 13
บันทึกประจำวัน
วันที่ 25 มกราคม 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 26 มกราคม 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่27 มกราคม 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 28 มกราคม 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน

วันที่ 29 มกราคม 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 30 มกราคม 2553
วันนี้ไปมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นัดกับเพื่อนเพื่อจะไปทำงานกันเกี่ยวกับงาน blogger และนำข้อมูลไปลงเพิ่มเติม และเดินกลับบ้านในช่วงเย็น
วันที่ 31 มกราคม 2553
ในช่วงเช้าอยู่บ้านช่วยทำงานบ้านต่าง ๆ ช่วงบ่าย กลับหอพักที่โรงเรียน และเย็นไปห้องเรียนทำความสะอาด

สัปดาห์ที่ 14

สัปดาห์ที่ 14
บันทึกประจำวัน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 3กุมภาพันธ์ 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เตรียมจัดทำเมื่อเพื่อเพื่อไปจัดงานวันวิชาการ และเก็บผลงานเด็กเพื่อเข้าเล่มจัดในงานวิชาการ เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เตรียมจัดทำเมื่อเพื่อเพื่อไปจัดงานวันวิชาการ และเก็บผลงานเด็กเพื่อเข้าเล่มจัดในงานวิชาการ เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553
วันนี้ไปมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นัดกับเพื่อนเพื่อจะไปทำงานกันเกี่ยวกับงาน blogger และนำข้อมูลไปลงเพิ่มเติม และเดินกลับบ้านในช่วงเย็น
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553
ในช่วงเช้าอยู่บ้านช่วยทำงานบ้านต่าง ๆ ช่วงบ่าย กลับหอพักที่โรงเรียน และเย็นไปห้องเรียนทำความสะอาด

สัปดาห์ที่ 15

สัปดาห์ที่ 15
บันทึกประจำวัน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เตรียมจัดทำเมื่อเพื่อเพื่อไปจัดงานวันวิชาการ และเก็บผลงานเด็กเพื่อเข้าเล่มจัดในงานวิชาการ เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เตรียมจัดทำเมื่อเพื่อเพื่อไปจัดงานวันวิชาการ และเก็บผลงานเด็กเพื่อเข้าเล่มจัดในงานวิชาการ เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เตรียมจัดทำเมื่อเพื่อเพื่อไปจัดงานวันวิชาการ และเก็บผลงานเด็กเพื่อเข้าเล่มจัดในงานวิชาการ เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เตรียมจัดทำเมื่อเพื่อเพื่อไปจัดงานวันวิชาการ และเก็บผลงานเด็กเพื่อเข้าเล่มจัดในงานวิชาการ เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 12กุมภาพันธ์ 2553
วันนี้คณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้จัดโครงการเข้าค่ายหรรษาพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนประจำภาคเรียนที่ 2 และได้อยู่ประจำฐานเกม “ ผจญภัยกู้ระเบิด ” และโครงการครั้งนี้เป็นการเข้าค่าย ในเวลากลางคืน มีกิจกรรมรับขวัญ กิจกรรมดูดาว และทำหน้าที่จัดการแสดงและได้แสดงการเต้น 1 ชุด และดูแลเด็กประถมศึกษาปีที่ 4 นอนตอนกลางคืน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553
วันนี้เป็นวันจัดโครงการของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อจากวันที่ 12 วันนี้เป็นวันสรุปกิจกรรม และความรู่ที่ได้ และส่งเด็กกลับบ้าน เก็บจัดสถานที่หลังเลิกกิจกรรม
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553
ทำความสะอาดหอพัก ทำภารกิจส่วนตัว และทำงานเพื่อเตรียมการสอนในสัปดาห์ต่อไป

สัปดาห์ที่ 16

สัปดาห์ที่ 16
บันทึกประจำวัน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม วันนี้พาเด็กไปเข้าห้องสมุดให้เด็กได้รู้จักการใช้หนังสือในห้องสมุดและรู้กฎระเบียบของห้องสมุด ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เตรียมจัดทำเมื่อเพื่อเพื่อไปจัดงานวันวิชาการ และเก็บผลงานเด็กเพื่อเข้าเล่มจัดในงานวิชาการ เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 20กุมภาพันธ์ 2553
ทำความสะอาดหอพัก ทำภารกิจส่วนตัว และทำงานเพื่อเตรียมการสอนในสัปดาห์ต่อไป
วันที่ 21กุมภาพันธ์ 2553
ทำความสะอาดหอพัก ทำภารกิจส่วนตัว และทำงานเพื่อเตรียมการสอนในสัปดาห์ต่อไป

สัปดาห์ที่ 17

สัปดาห์ที่ 17
บันทึกประจำวัน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 25กุมภาพันธ์ 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอน 6 กิจกรรม สอนเด็กร้องเพลง ดูแลเด็กเวลาทำกิจกรรม ดูแลเด็กไปทานข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน สวดมนต์ ทานนม ช่วงเด็กนอนบันทึกสมุดงานและนับเงินที่เด็กฝากเป็นเงินออม บันทึกการทำความดีของเด็กจากการช่วยเหลือ หรือการเก็บของส่งครูหรือการช่วยเหลือครู ของทางโรงเรียนของทุกเดือน เตรียมของที่จะจัดวันวิชาการ และจัดบอร์ด จัดแฟ้มต่าง ๆ เล่านิทาน และส่งเด็กกลับบ้านเวลาเลิกเรียน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
มาโรงเรียนตอนเช้าทำความสะอาดห้องเรียน รับเด็กหน้าชั้นเรียน ร่วมทำความสะอาดในโรงเรียนบริเวณที่รับผิดชอบ ดูเด็กเช้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า หลังกิจกรรมตอนเช้าเรียนร้อยแล้ว วันนี้โรงเรียนจัดงานวันวิชาการ ช่วยดูแลเด็กขณะกำลังทำพิธีเปิดงาน และอยู่ประจำฐานการปั้นดินน้ำมัน และหลังจบงานช่วยจัดเก็บอุปกรณ์และสถานที่ และส่งเด็กกลับบ้าน และจัดเก็บของ
วันที่ 27กุมภาพันธ์ 2553
วันที่ 28กุมภาพันธ์ 2553

ผู้ติดตาม

ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ